Na vrh

Aktivna mariborska mladina - sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor - nevladni in nepridobitni mladinski centri (od 2006 naprej)

Obdobje izvajanja: 
Od leta 2006 naprej
Vrednost projekta: 
Vrednost projekta se iz leta v leto spreminja glede na vrsto izvedenih aktivnosti
Sofinanciranje: 
Mestna občina Maribor
Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec projekta
Opis: 

V programu Aktivna mariborska mladina, odgovarjamo na prepoznane potrebe mladih, saj mladim na eni strani omogočamo krepitev kompetenc: nova znanja, veščine, spretnosti, ki prispevajo k njihovemu osebnostnemu razvoju, splošni razgledanosti, spodbujajo njihovo kreativnost, omogočajo izkustveno učenje (npr. delavnice Izkušnja spreminja...), na drugi strani pa zajema program tudi bolj poglobljene programe in aktivnosti, ki prispevajo k večji zaposljivosti in informiranosti mladih, saj mladim omogočamo dostop do znanj in izkušenj na podlagi katerih krepijo svoje konkurenčne prednosti za uspešen vstop na trg dela in pridobitev zaposlitve (npr. Pravnik v praksi...). Program je vsakoletno nastavljen na aktualne tematike na lokalni, nacionalni in EU ravni, pri čemer se poslužujemo tudi novih metod za izvajanje aktivnosti. Neformalno izobraževanje, ki ga izvajamo v programu, je komplementarno formalnemu, saj zapolnjuje vrzel in ga dopolnjuje v vsebinah, ki so v formalnem izobraževanju zastopane v manjši meri ali pa sploh niso zastopane, hkrati pa se dotikajo vsebin izven formalnih okvirjev. S programom tako prispevamo k uresničevanju dveh ključnih ciljev prednostnega področja Izobraževanje mladi v 2. LPM: učinkovito pridobivanje znanja in veščin, na podlagi katerih bodo mladi na trgu delovne sile pridobili kakovostno zaposlitev in prispevali k splošni družbeni blaginji, in pospeševanje osebnostnega razvoja mladih, vključno s spodbujanjem razgledanosti, kreativnosti in inovativnosti, s čemer prispevamo tudi k uresničevanju Ukrepa 1: Ciljna usmerjenost neformalnega izobraževanja (2. LPM). Celovito gledano je namen programa tudi zagotavljanje podpore in priložnosti v okviru katerih lahko mladi pridobijo ustrezne informacije in znanje, koristijo svetovalno in strokovno pomoč, razvijajo svoje kompetence in dejavno sodelujejo pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi programa ter njegovemu vrednotenju. Na ta način v največji meri prispevajo k temu, da vsebina programa odgovarja potrebam mladim.

Rezultati: 

V program je na letni ravni aktivno vključeno med 700 in 800  mladih od tega vsaj 60% mladih z manj priložnostmi.