Na vrh

JAVNI POZIV za vključitev v program krepitve nevladnih organizacij v okviru »REGIONALNEGA STIČIŠČA NVO PODRAVJA«

Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem Društvom CET Platforma v okviru projekta Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja dne 13. 12. 2019 objavlja

 

J A V N I  P O Z I V

 

za vključitev v program krepitve nevladnih organizacij v okviru »REGIONALNEGA STIČIŠČA NVO PODRAVJA«

 1. NAMEN POZIVA

 

Namen javnega poziva je opolnomočenje nevladnih organizacij (v nadaljevanju: NVO) na njihovem organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju ter podpora pri razvoju storitev primernih za zadovoljevanje identificiranih potreb v lokalnih okoljih.

 1. CILJI

Aktivnosti Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja (v nadaljevanju: stičišče) sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023.

 

Cilj javnega poziva je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji.

 

Stičišče v okviru programa za krepitev NVO posebno pozornost namenja »NVO s potencialom«. V okviru programa bodo izbrane organizacije iz podravske regije deležne brezplačnih usposabljanj, mentorstva in svetovanja na organizacijskem, strokovnem in zagovorniškem področju, hkrati pa bodo deležne podpore pri razvoju novih storitev.

 

Termin »NVO s potencialom« se za namene tega javnega poziva uporablja za tisto organizacijo, ki izkazuje interes za lasten organizacijski, strokovni ali zagovorniški razvoj ter interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti. NVO s potencialom je nevladna organizacija, ki želi biti aktivna, se razvijati in prispevati k razvoju okolja, v katerem deluje oz. želi izvajati nove storitve.

 

Krepitev organizacijskega razvoja obsega usposabljanje/mentorstvo/svetovanje na področju vodenja in strateškega načrtovanja, pridobivanja sredstev, upravljanja s kadri, komuniciranja, spremljanja lokalnega okolja in lokalnih potreb ter odnosov s ključnimi deležniki (vplivna javnost, mediji, uporabniki, ostale organizacije znotraj sektorja in izven idr.)

 

Področje strokovnega razvoja obsega razvoj in implementacijo novih storitev in produktov oziroma krepitev strokovne usposobljenosti za opravljanje določenih storitev. Poudarek je na razvoju tistih dejavnosti, ki bodo odgovarjale na potrebe lokalnega okolja, oziroma bodo namenjene prevzemanju javnih služb/storitev, socialnim inovacijam itn.

 

Področje zagovorništva obsega: usposabljanja in podporo pri komunikaciji z vplivno javnostjo, vplivanje na spremembe v politikah, oblikovanje zagovorniških povezav (komisije, iniciative, partnerstva …) in pobud ter načrtovanje in izvedbo zagovorniških aktivnosti.

 

V okviru tega javnega poziva bo izbranih do 10 nevladnih organizacij, ki bodo lahko brezplačno koristile storitve programa krepitve nevladnih organizacij regionalnega stičišča.

 

 1. POGOJI PRIJAVE IN NAČIN VKLJUČITVE

Na javni poziv se lahko prijavijo NVO, ki izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), delujejo v interesu širše skupnosti na območju podravske regije in imajo sedež v eni od 41-ih občin v Podravju.

 

Pogoji, ki jih morajo prijavljene NVO izpolnjevati:

 • delujejo na socialnem področju, področju mladih, turizma, okolja, kulture in ostalih področjih, ki so oziroma bodo identificirana kot področja, kjer lokalne potrebe niso zadovoljene;
 • opravljajo dejavnosti, izvajajo programe in projekte kontinuirano in v splošno družbeno korist;
 • so v preteklem letu sodelovali vsaj na enem javnem razpisu za namene sofinanciranja dejavnosti, programa, projekta.

Vsebina programa krepitve bo individualno prilagojena potrebam organizacije glede na njeno trenutno organizacijsko in strokovno usposobljenost, njene storitve in produkte ter glede na tiste storitve in produkte, ki jih v skladu s potrebami okolja želi razvijati.

 

Programi krepitve in podpore pri razvoju storitev organizacij bodo določeni individualno, glede na oceno njihovih kapacitet.

 

Vključitev v program krepitve NVO bo zajemala in omogočala:

 • individualni načrt razvoja;
 • usposabljanja s področja organizacijskega in strateškega razvoja;
 • usposabljanja s področja strokovnega razvoja za podporo razvoju novih storitev/produktov;
 • usposabljanja za projektno načrtovanje in pridobivanje dodatnih virov financiranja;
 • usposabljanja na področju pravnih vidikih delovanja NVO;
 • usposabljanja za krepitev komunikacijskih veščin za NVO;
 • usposabljanja za zagovorništvo;
 • individualna mentorstva in svetovanja.

 

 1. MERILA IZBORA

Merila izbora za vključitev v program krepitve NVO v okviru stičišča:

 1. NVO izraža interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj;
 2. NVO izraža interes za zadovoljevanje identificiranih potreb v lokalni skupnosti;
 3. NVO izraža interes in ima potencial za razvijanje storitev v lokalnem okolju;
 4. NVO ima jasno vizijo svojega razvoja in poslanstvo;
 5. NVO izraža interes po sektorskem in čezsektorskem povezovanju;
 6. Reference NVO (aktivnosti in projekti ter dosedanji prispevek k reševanju potreb v lokalnem okolju);
 7. Pripravljenost za sodelovanje s stičiščem na področju zagovorništva za izboljšanje položaja NVO v lokalnem in regionalnem okolju;
 8. Človeški viri (št. in profil zaposlenih, prostovoljcev, št. aktivnih članov idr.).

 

 1. NAČIN IN ROK PRIJAVE

Organizacije se prijavijo tako, da izpolnijo spletno prijavnico.

Rok za oddajo spletne prijave je do vključno 15. januarja 2020. Prijave je potrebno oddati izključno elektronsko. Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane.

 

 1. POSTOPEK IZBORA

Komisija bo do 24. januarja 2020 na podlagi meril izbrala do 10 NVO s potencialom. Organizacije bomo o izboru obvestili po e-pošti in se z izbranimi kandidati dogovorili za termin prvega sestanka, ki bo namenjen ugotavljanju stanja organizacijskega razvoja in pripravi individualnega načrta ter podpisu dogovora o sodelovanju.

 

Za dodatne informacije nam lahko pišete na pip@zavopip.si oz. pokličete med 10. in 13. uro na 234 21 46.