Na vrh

Plačilo doma za starejše občane

Datum objave: 
27.10.2015
 
S staranjem prebivalstva prehaja na mlajše rodove tudi podaljšana skrb za starejše. Dokler je le ta odmaknjena, vlada v družinah mir in sloga, ki pa se kaj kmalu poruši, ko skrb postane sedanjost. Številni se tako šele, ko sami postanejo del zgodbe, seznanijo s postopki, zavezami, možnostmi. Ko nekdo spozna, da ne sam ne svojci ne zmorejo skrbeti zanj se običajno uredi namestitev v socialno varstvenem zavodu, kjer se mu zagotovi bivanje, prehrano, pomoč in postrežbo, varstvo, zdravstveno oskrbo in ustrezno nego.
 
Zdravstvene storitve v domu za starejše občane so zagotovljene iz zdravstvenega zavarovanja oskrbovanca, medtem ko oskrbo plačujejo sami oz. svojci, to so otroci in zakonec. Ker so ti zneski precej visoki se kdaj svojci plačilu skušajo izogniti. Polnoletni otrok je dolžan preživljati svoje starše v skladu s svojimi zmožnostmi, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti. To pa ne velja, če starši iz neopravičenih razlogov niso izpolnjevali preživninskih obveznosti do otroka.
 

 
Srečali smo se sprimerom, ko je strankin oče z njenim bratom že pred leti sklenil izročilno pogodbo in tako bratu zagotovil vso premoženje. Kasneje naj bi očeta premestili iz domače v domsko oskrbo. Postavlja se vprašanje kdo bo moral plačati dom za starejše. V takšnem primeru bo zavezanec za (do)plačevanje storitev prejemnik premoženja, saj ga k temu zavezuje izročilna pogodba. Tovrstne pogodbe imajo posledice za obe strani in tudi precejšnje obveznosti, zato zakon določa, da mora biti pogodba obvezno sklenjena pri notarju.
 
Če otroci ne zmorejo plačevati oskrbe svojim staršem, ker morajo preživljati tudi svoje otroke, je možno pri centru za socialno delo zaprositi za oprostitev plačila storitev. Center pri določitvi zneska ugotavlja mejo socialne varnosti posameznika. V tem primeru stroške praviloma (do)plačuje občina, kar se vknjiži v zemljiški knjigi na nepremičninah starostnika in občini zagotavlja povračilo prispevka k preživljanju. Podobno kot pri socialni podpori.
 
Višino stroška oskrbe je možno zmanjšati, če je starostnik upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo, o čemer odloča Zavod za pokojninsko in invačlidsko zavarovanje. Ta dodatek je nepovraten, zato ne bremeni starostnikovih nepremičnin, kot to velja, ko za oskrbo doplačuje občina.