Na vrh

Zadnji dan roka

Datum objave: 
09.01.2018
 
Kadar prekrškovni organ izda plačilni nalog ali pisno odločbo, to stori po hitrem postopku. Slednje pomeni da sam ugotavlja dejstva in zbira dokaze potrebne za odločitev. Kdaj se lahko vodi hitri postopek je zakonsko določeno. V drugih primerih prekrškovni organ vloži obdolžilni predlog na sodišče in bo šlo za redni sodni postopek.
 
Ne glede na vrsto postopka, je oseba vedno seznanjena s pravnim poukom in pravnimi sredstvi, ki so ji na voljo za vložitev zoper odločbo o prekršku. Večinoma bo to pravno sredstvo »zahteva za sodno varstvo«. V kolikor se nekdo s storitvijo prekrška ne strinja in se odloči vložiti zahtevo za sodno varstvo, mora paziti na rok. Zahteva za sodno varstvo se mora vložiti v osmih dneh od vročitve odločbe o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem organu.
 

 
Zadnji dan roka
 
Glede rokov se v hitrem postopku smiselno uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku. Ta določa, da če je zadnji dan roka:
  • nedelja ali 
  • praznik Republike Slovenije ali 
  • dela prost dan v Republiki Sloveniji ali 
  • kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, 
se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 
Situacijo, ko se rok za vložitev pravnega sredstva v hitrem prekrškovnem postopku izteče na soboto, je Vrhovno sodišče obravnavalo v zadevi IV Ips 74/2010, v kateri je presodilo, da je v takem primeru za ugotavljanje izpolnitve pogojev za prenos izteka roka na ponedeljek treba ugotoviti, ali prekrškovni organ v soboto dela ali ne.
 
V praksi to pomeni, da kadar je prekrškovni organ policija oz. določena policijska postaja, je treba biti dodatno pozoren na dejstvo ali se je na tej policijski postaji dotično soboto delalo.