Na vrh

Regionalno stičišče NVO Podravja 2016-19

Obdobje izvajanja: 
2016 - 2019
Vrednost projekta: 
410.000 EUR
Sofinanciranje: 
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo
Vloga Zavoda PIP: 
Vodilni partner
Opis: 

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga Zavod PIP izvaja od leta 2008 je zastavljen v smeri spodbujanja razvoja NVO in civilnega dialoga. Z izvajanjem različnih aktivnosti prispevamo k dvigu usposobljenosti NVO za izvajanje javno koristih storitev ter njihovega vključevanja v oblikovanje javnih politik. NVO v Podravju in celotni Sloveniji ne dosegajo povprečne stopnje razvoja nevladnega sektorja v primerljivih državah po kazalnikih števila zaposlenih in prihodkov. Zavedajoč se razvojnih problemov nevladnega sektorja,  je Vlada Republike Slovenije pristopila k njihovemu reševanju z uvajanjem sistemskih rešitev. V pripravi sta strategija razvoja NVO in prostovoljstva v RS ter Zakon o NVO. V operativni program izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 so zagotovljena finančna sredstva za nadaljnji razvoj in delovanje podpornega okolja za NVO, katerega del so tudi regionalna stičišča NVO. Podpora razvoju NVO bo v tem obdobju usmerjena h  krepitvi tistih NVO, ki izkazujejo največ razvojnega potenciala za učinkovito naslavljanje potreb v lokalnem okolju. Te organizacije smo poimenovali NVO s potencialom. Spremembe v družbi in okolju porajajo nove potrebe, ki terjajo rešitve za njihovo zadovoljevanje, Nove potrebe ustvarjajo priložnosti, ki jih nevladne organizacije s potencialom prepoznajo in izkoristijo za lasten razvoj. Z novimi storitvami in produkti za zadovoljevanje nenaslovljenih potreb, nevladne organizacije pomembno prispevajo k lastnemu in širšemu lokalnemu razvoju.

Z izvajanjem zagovorništva in krepitvijo usposobljenosti NVO na tem področju zagotavljamo boljše pogoje za delovanje NVO v lokalnem okolju. V sodelovanju z NVO in ostalimi deležniki želimo izboljšati lokalne predpise, ki vplivajo na delovanje NVO in izvajanje njihovih dejavnosti ter s tem odpraviti morebitne ovire.

Nevladnim organizacijam nudimo pravno pomoč na področju statusnih zadev (ustanovitev, pridobivanje različnih statusov ipd.) ter na področju delovne zakonodaje.

Aktivno spremljamo izvajanje kohezijske politike na lokalnem oziroma regionalnem okolju in vključevanje NVO v pripravo in izvajanje lokalnih razvojnih politik (LAS, TUS, RRP).

Zavedajoč se pomena sodelovanja med različnimi sektorji, spodbujamo čezsektorsko sodelovanje med NVO, gospodarstvom in javnimi inštitucijami za skupne rešitve lokalnih izzivov.

V letu 2015 smo sodelovali pri izdelavi Priročnika o izvajanju občinskih razpisov, s pomočjo katerega si prizadevamo izboljšati javne razpise lokalnih samouprav z namenom učinkovite rabe javnih sredstev in zmanjševanja administrativnih in drugih ovir pri zagotavljanju sredstev za izvajanje javno koristnih storitev NVO. V aktualnem obdobju izvajanja projekta bomo sodelovali pri izdelavi minimalnih standardov vključevanja javnosti v oblikovanje javnih politik.

Za informacije o pogojih vključitve v program razvoja NVO s potencialom, smo vam na voljo zaposleni v Zavodu PIP - Regionalno stičišče NVO Podravja.

Projektni partner: Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah, Ptuj

Rezultati: 

Do konca leta 2019 bo v program organizacijskega in strokovnega razvoja NVO s potencialom vključenih 24 podravskih NVO. V obliki mentorstva, izobraževanj in svetovanj bodo sodelujoče organizacije krepile svojo organizacijsko usposobljenost za trajnejši razvoj in razvile nove (tudi tržne) javno koristne storitve (vsebina programa je predstavljena v brošuri).