Na vrh

Regionalno stičišče NVO Podravja

Obdobje izvajanja: 
2008 - 2015
Vrednost projekta: 
856.857 EUR
Sofinanciranje: 
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo
Vloga Zavoda PIP: 
Izvajalec projekta
Opis: 

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga je Zavod PIP izvajal v obdobju od leta 2008 do 2015 je bil zastavljen v smeri spodbujanja razvoja NVO in civilnega in socialnega dialoga; krepitve kadrovske strukture in usposobljenosti NVO za izvajanje razvojnih servisnih aktivnosti, razvoja usposobljenosti NVO za civilni dialog in povezovanje na lokalni in regionalni ravni, dviga ozaveščenosti javnosti o pomenu NVO sektorja in socialnega dialoga ter krepitve aktivne vloge nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju javnih politik. NVO v Podravju in celotni Sloveniji ne dosegajo povprečne stopnje razvoja nevladnega sektorja v primerljivih državah po kazalnikih števila zaposlenih in prihodkov. Regionalno stičišče NVO Podravja nevladnim organizacijam zagotavlja strokovno pomoč v obliki usposabljanj, svetovanj  ter  mentorstva za krepitev organizacij, zaposlenih in članov. Spodbujamo povezovanje znotraj NVO sektorja ter z ostalimi sektorji. V sodelovanju z NVO in občinami predlagamo, pripravljamo in zagovarjamo spremembe predpisov, ki vplivajo na razvoj NVO.

Tekom izvajanja projekta smo vzpostavili regionalno stičišče, kot trajni podporni in razvojni center NVO v Podravju, s širokim članstvom NVO in široko paleto kakovostnih storitev, ki odgovarjajo na potrebe sektorja, izražene v pomanjkanju finančnih in kadrovskih resursov, pomanjkanju vodstvenih znanj ter usposobljenosti za sodelovanje v procesih odločanja. Prispevamo k usklajenemu delovanju NVO na lokalni in regionalni ravni, zagotavljamo informacije in različne podporne storitve, krepimo sodelovanje NVO v posvetovalnih procesih ter ozaveščamo javnost o pomenu in vlogi NVO. Zavedamo se pomena lastne usposobljenost, zato se vseskozi usposabljamo in izobražujemo ter novo znanje posredujemo nevladnim organizacijam.

Stičišče NVO s spodbujanjem sodelovanja prispeva k utrjevanju družbenega vpliva NVO v regiji na področju vključevanja v reševanje perečih družbenih problemov in problemov, ki zavirajo razvoj nevladnega sektorja. 

Projekt je bil  financiran v okviru Evropskih kohezijskih sredstev za programsko obdobje 2007-2013, sredstva so bila pridobeljena na 5 javnih razpisih, s financiranjem po posameznih obdobjih: 2008 – 70.000€; 2009-2010 – 260.000€; 2011-2012 – 216.857€; 2013-2014 – 200.000€; 2015 – 110.000€.

Rezultati: 
 • izvedenih okoli 50 različnih izobraževalnih delavnic na področjih vodenja, civilnega dialoga, komuniciranja, strateškega načrtovanja, pravnih vidikov delovanja NVO in drugih, ki se jih je udeležilo okoli 500 članov NVO
 • izdelana strategija razvoja NVO sektorja v Podravju ter vključevanje prioritet in ukrepov vključevali v druge regijske ni lokalne razvojne dokumente,
 • organizirani 3 regijski sejmi, na katerih so se nevladne organizacije predstavile širši javnosti
 • organiziranih več regijskih konferenc na temo razvoja NVO
 • pripravljenih in izdanih 18 številk regijskega časopisa za razvoj NVO z naslovom Nevladna, v distribuciji časnika Večer
 • izdelanih 20 spletne strani za NVO
 • sodelovanje pri pripravi priročnika za boljše občinske javne razpise
 • razviti modeli sodelovanja med različnimi sektorji: lokalna partnerstva, izvajanje teambuilding programov, spodbujanje študijske prakse v NVO
 • vzpostavitev skupnostne fundacije v občini Kidričevo v sodelovanju z  lokalnimi NVO, občino in gospodarstvom
 • strokovna podpora pri pripravi in prijavi projektov nevladnih organizacij na domače in tuje razpise
 • izvedba vrste procesov na področju oblikovanja lokalnih javnih politik, v sodelovanju z NVO
 • izvedba vrste zagovorniških akcij za uveljavljanje interesov NVO na lokalni ravni
 • izvedba skoraj 1000 ur mentorskega programa za NVO na področjih projektne in poslovnega načrtovanja, pravne organiziranosti organizacij, civilnega dialoga…
 • sodelovanje pri pripravi in sprejemanju Regionalnega razvojnega programa za Podravje in sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Toti LAS
 • sodelovanje pri pripravi projektov za razvojno okolje za socialno podjetništvo in neprofitne organizacije za vključitev v Lokalni razvojni program
 • vzpostavitev (in administrativna podpora) Komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor, kot županovo posvetovalno telo

Na podlagi doseženih rezultatov, je bilo Regionalno stičišče NVO Podravja, v poročilu Evropski komisiji v letu 2015, predstavljeno kot primer dobre prakse.