Program: Aktivna mariborska mladina – mladinski center

O PROGRAMU

Obdobje izvajanja: 2007–2023
Sofinanciranje: Mestna občina Maribor
S programom Aktivna mariborska mladina odgovarjamo na prepoznane potrebe mladih, saj mladim na eni strani omogočamo krepitev kompetenc: nova znanja, veščine, spretnosti, ki prispevajo k njihovemu osebnostnemu razvoju, splošni razgledanosti, spodbujajo njihovo kreativnost, omogočajo izkustveno učenje (npr. delavnice Izkušnja spreminja), na drugi strani pa zajema program tudi bolj poglobljene programe in aktivnosti, ki prispevajo k večji zaposljivosti in informiranosti mladih, saj mladim omogočamo dostop do znanj in izkušenj na podlagi katerih krepijo svoje konkurenčne prednosti za uspešen vstop na trg dela in pridobitev zaposlitve (npr. Pravnik v praksi). Program je vsakoletno prilagojen, tako da upošteva aktualne tematike na lokalni, nacionalni in EU ravni, pri čemer se poslužujemo tudi novih metod za izvajanje aktivnosti.

Opis programa AKTIVNA MARIBORSKA MLADINA

V programu ubiramo nove pristope in načine reševanja problemov, saj potrebujemo za celostno učenje in izobraževanje bogato učno okolje, ki je polno informacij in vzdušje, ki spodbuja domišljijo, zabavo, tveganje in pozitivno komunikacijo. Zato moramo vsebine podajati na zanimiv in participativenn način, da mlade spodbujamo k razmišljanju, argumentiranju in oblikovanju lastnih stališč, prav tako jih spodbujamo k oblikovanju in posredovanju novih idej/pristopov/orodij/pripomočkov, ki bodo izboljšali pristope dela, učenja in izobraževanja.

Neformalno izobraževanje, ki ga izvajamo v programu, je komplementarno formalnemu, saj zapolnjuje vrzel in ga dopolnjuje v vsebinah, ki so v formalnem izobraževanju zastopane v manjši meri ali pa sploh niso zastopane, hkrati pa se dotikajo vsebin izven formalnih okvirjev. S programom tako prispevamo k uresničevanju dveh večih ciljev Lokalnega programa mladih. Celovito gledano je namen programa tudi zagotavljanje podpore in priložnosti, v okviru katerih lahko mladi pridobijo ustrezne informacije in znanje, koristijo svetovalno in strokovno pomoč, razvijajo svoje kompetence in dejavno sodelujejo pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi programa ter njegovem vrednotenju. Na ta način v največji meri prispevajo k temu, da vsebina programa odgovarja potrebam mladih.

Na letni ravni je v naš program vključenih minimalno 1000 mladih.   

Izpostavljeni rezultati v letu 2022:

 • Neformalno izobraževanje: Izzivi in priložnosti v EU – izvedba 20 izobraževanj
 • Neformalno izobraževanje: Kako do zaposlitve v državah EU – izvedba 8 izobraževanj
 • Neformalno izobraževanje: Zaposlitvene priložnosti v institucijah EU – izvedba 8 izobraževanj
 • Razprava z mladimi: Aktivno državljanstvo in solidarnost – izvedba 6 razprav
 • Vzpostavljena E-kampanja in platforma Poslančev dnevnik na spletni strani Zavoda PIP: Debata mladih z EU poslanci – nato s POSLANSKI DNEVNIKI – 61 dnevnikov slovenskih evropskih poslancev –  www.zavodpip.si/poslancev-dnevnik/
 • Neformalno izobraževanje: Varna raba interneta – izvedba 15 delavnic
 • Neformalno izobraževanje: Moja spletna prisotnost – izvedba 10 delavnic
 • Neformalno izobraževanje: Izkušnja spreminja – izvedba 20 izkustvenih delavnic
 • Neformalno izobraževanje: Potrošništvo in naš vpliv na okolje – izvedba 5 izobraževanj
 • Neformalno izobraževanje: Lepo vedenje kot vrednota mladih – izvedba 6 delavnic
 • Neformalno izobraževanje: Zooperstavljanje sovražnemu govoru – izvedba 8 izobraževanj
 • Izvedba in sodelovanje pri aktivnostih, ki jih pomagamo (so)ustvarjati z našimi vsebinami: 2 x Art Kamp, 2x Prosotovoljsko mesto, 2x Eko teden, 2x Evropski teden mobilnosti, 2x Teden otroka, 1x Ekološka tržnica
 • Organizacija in izvedba uličnega aktivizma mladih ob evropskem dnevu jezikov z naslovom »Pogovori se z menoj« – izvedba vsako leto
 • Informiranje mladih preko socialnega omrežja na FB: profil Aktivendržavljan.si
 • Informiranje mladih in splošne zainteresirane javnosti skozi članke v tiskanih medijih in spletnih medijih (20 objav)
 • Izvedenih več kot 150 pravnih svetovanj mladim (pravna pomoč, pomoč pri ustanovitvah NVO, pravice iz protikoronskih zakonov od 1-6 (nadomestila, subvencije, dodatki). 

  Mladi so najpogosteje potrebovali svetovanje v zvezi s pravicami bivanja v študentskih domovih v času, ko je Vlada Republike Slovenije, zaradi izjemno resne epidemiološke situacije v državi, sprejela »Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih« in se je bila večina primorana vrniti domov. Prav tako so se pojavljala vprašanja v zvezi s plačilom stanarine za obdobje zaprtja domov. Tiste študente, ki bivajo pri zasebnikih je prav tako zanimalo vprašanje plačevanja najemnine in stroškov v času, ko ne bivajo v najetem stanovanju ter možnost odstopa od najemne pogodbe. Veliko število je potrebovalo informacije o tem na kakšen način in kje lahko uveljavijo pravico do solidarnostnega dodatka. V mesecu septembru 2020, pred začetkom novega študijskega leta, pa se je najpogosteje pojavljalo vprašanje o pravici do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 za študente, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti. Manjši delež mladih pa je potreboval svetovanje o pravicah, ki jim gredo na podlagi opravljanja študentskega dela, predvsem v zvezi z višino in obračunom urne postavke ter neizplačilom plače za opravljeno delo.

IZPOSTAVLJENO ZA MLADE: INTERDISCIPLINARNI PROGRAM PRAVNIK V PRAKSI

Pravnik v praksi je program, ki ima na Zavodu PIP in med mladimi pravniki prav posebno mesto, v študijskem letu 2019/2020 pa se je v programu usposabljala že osma generacija pravnikov. Gre za interdisciplinarni program, ki mladim pravnikom dvigne samozavest pri iskanju zaposlitve zaradi pridobljenih strokovnih kompetenc, udeleženci programa pa se tudi praktično seznanijo s poklici v pravni stroki. Udeleženci pridobivajo izkušnje pri osebnem delu s strankami, kjer opravljajo različne pravniške naloge. Pravnik v praksi je ena izmed aktivnosti programa Aktivna Mariborska Mladina,  ki ga sofinancira Mestna občina Maribor. 

Mladi z vključitvijo v program:

Rešujejo dejanske pravne primere iz vsakdanjega življenja.

Se pogosto prvič individualno srečajo s svetovalnim delom s strankami in samostojno preizkusijo v tem.

Pripravljajo različna pravne tekste in dokumente.

Spoznavajo delo v različnih pravniških poklicih (t.i. job shadowing).

So deležni izbranih pravnih vsebin predavateljev iz prakse, s katerimi se na fakulteti še niso srečali.

Se preizkusijo v treningu pred kamero, kar je za mlade pravnike svojevrstna izkušnja, ki ni povezana le z dobrim poznavanjem predstavljenega področja, temveč tudi s tremo, ki običajno nima nič skupnega z vsebino, a se vseeno vključi v program.

Pravnik v praksi prinaša:

Dvig samozavesti pri iskanju zaposlitve zaradi pridobljenih strokovnih kompetenc.
Praktično seznanitev s poklici v pravni stroki.
Pridobivanje izkušenj pri osebnem delu s strankami.
Praktične izkušnje z različnimi pravniškimi opravili.
Neformalne kompetence in usposabljanje.

 

Največ pa povedo priporočila vseh dosedanjih udeležencev:

»Kar mi ni dala fakulteta, mi je dal program Pravnik v praksi.«

»Program Zavoda PIP Pravnik v praksi je skoraj nujno nadaljevanje študija. Teorija iz fakultete in praksa na PIP-u je zmagovalna kombinacija.«

 

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Financer programa

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri