Naše akcije

Transparentnost NVO

 

Za nadaljnjo širitev pomena transparentnosti delovanja NVO in večanja števila transparentnih NVO bomo izvajali promocijo, informiranje, usposabljanje ter zagotavljali tehnično pomoč NVO, da pristopijo k javni objavi svojih vsebinskih in finančnih poročil in prispevajo k transparentnosti delovanja NVO ter boljši informiranosti javnosti o pomenu in delovanju NVO. Za doseganje cilja okrepitve zavedanja NVO o pomenu transparentnega delovanja,  bomo izvedli naslednje aktivnosti:

  • Promocija transparentnosti delovanja med NVO
  • Izvajanje usposabljanj za NVO za učinkovito komuniciranje razultatov delovanja NVO in razumevanje pomena transparentnosti za razvoj NVO sektorja
  • Pomoč pri pripravi vsebinskih in finančnih poročil o delovanju NVO in njihovi objavi (uporaba odprtokodne aplikacije »odprti računi«) – cilj je 6novih transparentnih NVO

Ker je za dvig transparentnosti javnega financiranja pomembno tudi sodelovanje z lokalnimi samoupravami (občinami), bomo v skupaj z njimi ustvarili rešitve za javno predstavitev rezultatov programov in projektov NVO, sofinanicranih z javnimi sredstvi iz občinskih proračunov, na spletnih straneh občin.

Semafor občinskih razpisov

 

V našem dolgoletnem delu na terenu ugotavljamo, da NVO-ji na področju občinskih razpisov izražajo naslednje potrebe: bolj enostavno financiranje z uvedbo pavšalov, večletno financiranje, predplačila, upoštevanje prostovoljskega dela, pravočasno izdajo odločb o rezultatih razpisov (v začetku leta za aktivnosti v tekočem letu) in umik pogoja sedeža v občini, kjer se aktivnosti izvajajo.

Namen skupne akcije je vzpostavitev spletne strani – semaforja občinskih razpisov in redno posodabljanje podatkov o javnih razpisih. Zbrali bomopodatke o načinih financiranja NVO v 24 občinah, ki jih bomo na razumljiv način predstavili javnosti. Pri zbiranju podatkov o načinih financiranja, se bomo osredotočili predvsem na to ali razpisi vsebujejo pavšale, predplačila, večletno financiranje, upoštevajo prostovoljsko delo, kdo so upravičenci za prijavo, ali je zahtevan tudi sedež NVO v občini, kjer izvaja aktivnosti in kdaj so rezultati razpisov objavljeni, kakovost utemeljitev v odločbah in drugo. Akcija bo dolgoročno prispevala k boljšemu in bolj transparentnemu financiranju NVO na občinski ravni.

Vzpostavili bomo interaktivno spletno stran (semafor), ki bo redno, letno posodobljana in bo jasno prikazovala stanje določenih kriterijev na področju občinskih razpisov za NVO v  občinah iz vseh regij. Pridobljene podatke bomo stičišča uporabljala za potrebe zagovorništva za izboljšanje razpisov za NVO.

Pomlajevanje NVO

 

Nevladni sektor, zlasti ljubiteljski del, se vidno stara. Člani in pripadniki so čedalje starejši (60 +), premalo pa imajo organizacije, tudi tiste z dolgo tradicijo, priliva novih članov. Organizacije čutijo potrebo po pomlajevanju, večinoma pa se tega lotevajo na premalo učinkovite načine. Izziv je večplasten, saj ne pomeni samo vključevanja novih članov, pač pa to prinaša s seboj tudi spremembe v sami organizaciji in delovanju, odpira nove vsebine in metode in ter s tem korenito posega v samo organizacijo. Ker enotnega pristopa, ki bi bil učinkovit za vse še nimamo, bomo izziv naslavljali skozi primere dobre prakse in jih poskušali prenašati na ostale. Pomlajevanje v našem kontekstu ne pomeni nujno zgolj vključevanje mladih članov do 29 leta, ampak, vključevanje mlajših, kot so v organizacijah dejavni sedaj. Za marsikatero organizacijo pomladitev pomeni tudi, če pridobijo člane stare med 45 – 55 letom.

Namen je najti učinkovite načine, kako nevladne organizacije pomladiti ter pri tem upoštevati njihove specifike (tradicijo, trenutno organiziranost, potenciale, ciljno publiko, področje delovanja …).

  • 10 izbranim organizacijam v Sloveniji, ki jih bomo kasneje uporabili za primere dobre prakse pomagati pri pomladitvi, pri čemer to pomeni pritegniti nove člane.
  • Izdelava zbornika / priročnika: Kako pomladimo NVO s cca 10 dobrimi praksami pomlajevanja + cca 10 načeli kako izpeljati pomlajevanje

Krepitev prostovoljstva

 

Vzajemno sodelovanje in podpora prostovoljcev je temeljno gonilo delovanja nevladnih organizacij, hkrati pa je prostovoljsko delo najbolj učinkovit in ažuren pristop pri reševanju družbenih izzivov, kar se je v zadnjih letih pokazalo že v mnogih situacijah (požari na Krasu, poplave idr.). Pomembno pa je, da pomembnost prostovoljstvu izkažemo ne le v kritičnih situacijah, ampak tudi sicer. Prostovoljci omogočajo mnogim NVO delovanje in izvajanje programov, ki pozitivno vplivajo na vsako lokalno skupnost in naslavljajo konkretne lokalne potrebe. Kljub nedvomnim koristim prostovoljstva se NVO soočajo s številnimi izzivi in potrebami na tem področju. NVO so poudarile predvsem izzive pri pridobivanju in dolgoročnem angažiranju prostovoljcev, pomanjkanju prepoznavanja in priznanja prostovoljskega dela v družbi, prostovoljsko delo tudi ni upoštevano v občinskih pravilnikih za sofinanciranje nevladnih organizacij.

Z izvajanjem akcije želimo doseči večjo promocijo prostovoljstva in povečati število aktivnih prostovoljcev v nevladnih organizacijah, promovirati vpisnik prostovoljskih organizacij, pridobivanje statusa prostovoljskih organizacij in s tem beleženja prostovoljskega dela, podati pobude / predloge za  spremembe občinskih pravilnikov tako da bodo le-ti upoštevali prostovoljsko delo na občinskih razpisih in s tem okrepiti sodelovanje z občinami, promovirati dobre zgodbe prostovoljcev ter povečati število medijskih objav povezanih s področjem prostovoljstva.

Skupna akcija se osredotoča na spodbujanje prostovoljstva v lokalnih okoljih, in sicer z združevanjem moči nevladnih organizacij, medijev ter šol. Čezsektorsko sodelovanje nam omogoča celovitejši pristop pri prepoznavanju pomena prostovoljskega dela za lokalno okolje. Skupaj gradimo mostove med različnimi sektorji in gradimo trajnostno prostovoljsko skupnost, ki bo krepila lokalno okolje ter ustvarjala pozitivne spremembe za vse.

Vloga šole: V skupno akcijo se bodo aktivno vključevale osnovne in srednje šole. 

OŠ: Veliko osnovnih šol organizira krožek Prostovoljstva. Naš namen je, da se povežemo s temi šolami in seveda promoviramo uvedbo tovrstnih krožkov tudi na druge šole, ki tega nimajo, jih povežemo z NVO (npr. organizacija sestankov, priprava kataloga NVO…). V sklopu krožka osnovne šole vsako leto izberejo eno ali več NVO s katero se povežejo in z njimi izvedejo dogovorjene aktivnosti (npr. Zbiranje hrane za hišne ljubljenčke – povezava z društvom za zaščito živali, zbiranje šolskih potrebščin za otroke in soc. Šibkejših družin – povezava s socialno/humanitarno NVO…). 

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri