Regionalno stičišče NVO Podravja 2008 – 2019

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga je Zavod PIP izvajal v obdobju od leta 2008 do 2015, je bil zastavljen v smeri spodbujanja razvoja NVO in civilnega in socialnega dialoga; krepitve kadrovske strukture in usposobljenosti NVO za izvajanje razvojnih servisnih aktivnosti, razvoja usposobljenosti NVO za civilni dialog in povezovanje na lokalni in regionalni ravni, dviga ozaveščenosti javnosti o pomenu NVO sektorja in socialnega dialoga ter krepitve aktivne vloge nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju javnih politik. NVO v Podravju in celotni Sloveniji ne dosegajo povprečne stopnje razvoja nevladnega sektorja v primerljivih državah po kazalnikih števila zaposlenih in prihodkov. Regionalno stičišče NVO Podravja nevladnim organizacijam zagotavlja strokovno pomoč v obliki usposabljanj, svetovanj ter mentorstva za krepitev organizacij, zaposlenih in članov. Spodbujamo povezovanje znotraj NVO sektorja ter z ostalimi sektorji. V sodelovanju z NVO in občinami predlagamo, pripravljamo in zagovarjamo spremembe predpisov, ki vplivajo na razvoj NVO.

Tekom izvajanja projekta smo vzpostavili regionalno stičišče kot trajni podporni in razvojni center NVO v Podravju, s širokim članstvom NVO in široko paleto kakovostnih storitev, ki odgovarjajo na potrebe sektorja, izražene v pomanjkanju finančnih in kadrovskih resursov, pomanjkanju vodstvenih znanj ter usposobljenosti za sodelovanje v procesih odločanja. Prispevamo k usklajenemu delovanju NVO na lokalni in regionalni ravni, zagotavljamo informacije in različne podporne storitve, krepimo sodelovanje NVO v posvetovalnih procesih ter ozaveščamo javnost o pomenu in vlogi NVO. Zavedamo se pomena lastne usposobljenost, zato se vseskozi usposabljamo in izobražujemo ter novo znanje posredujemo nevladnim organizacijam.
Stičišče NVO s spodbujanjem sodelovanja prispeva k utrjevanju družbenega vpliva NVO v regiji na področju vključevanja v reševanje perečih družbenih problemov in problemov, ki zavirajo razvoj nevladnega sektorja.
Projekt je bil financiran v okviru Evropskih kohezijskih sredstev za programsko obdobje 2007–2013, sredstva so bila pridobeljena na 5 javnih razpisih, s financiranjem po posameznih obdobjih: 2008 – 70.000€; 2009–2010 – 260.000€; 2011–2012 – 216.857€; 2013–2014 – 200.000€; 2015 – 110.000€.

Rezultati: 

 • izvedenih okoli 50 različnih izobraževalnih delavnic na področjih vodenja, civilnega dialoga, komuniciranja, strateškega načrtovanja, pravnih vidikov delovanja NVO in drugih, ki se jih je udeležilo okoli 500 članov NVO;
 • izdelana strategija razvoja NVO sektorja v Podravju ter vključevanje prioritet in ukrepov v druge regijske in lokalne razvojne dokumente;
 • organizirani 3 regijski sejmi, na katerih so se nevladne organizacije predstavile širši javnosti;
 • organiziranih več regijskih konferenc na temo razvoja NVO;
 • pripravljenih in izdanih 18 številk regijskega časopisa za razvoj NVO z naslovom Nevladna, v distribuciji časnika Večer;
 • izdelanih 20 spletnih strani za NVO;
 • sodelovanje pri pripravi priročnika za boljše občinske javne razpise;
 • razviti modeli sodelovanja med različnimi sektorji: lokalna partnerstva, izvajanje teambuilding programov, spodbujanje študijske prakse v NVO;
 • vzpostavitev skupnostne fundacije v občini Kidričevo v sodelovanju z  lokalnimi NVO, občino in gospodarstvom;
 • strokovna podpora pri pripravi in prijavi projektov nevladnih organizacij na domače in tuje razpise;
 • izvedba vrste procesov na področju oblikovanja lokalnih javnih politik, v sodelovanju z NVO;
 • izvedba vrste zagovorniških akcij za uveljavljanje interesov NVO na lokalni ravni;
 • izvedba skoraj 1000 ur mentorskega programa za NVO na področjih projektne in poslovnega načrtovanja, pravne organiziranosti organizacij, civilnega dialoga;
 • sodelovanje pri pripravi in sprejemanju Regionalnega razvojnega programa za Podravje in sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Toti LAS;
 • sodelovanje pri pripravi projektov za razvojno okolje za socialno podjetništvo in neprofitne organizacije za vključitev v Lokalni razvojni program;
 • vzpostavitev (in administrativna podpora) Komisije za razvoj nevladnih organizacij v Mestni občini Maribor, kot županovo posvetovalno telo.

Obdobje izvajanja: 
2008–2019

Vrednost projekta: 
1.200.000 EUR

Sofinanciranje: 
Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo

Vloga Zavoda PIP: 
Izvajalec projekta

Na podlagi doseženih rezultatov, je bilo Regionalno stičišče NVO Podravja, v poročilu Evropski komisiji v letu 2015, predstavljeno kot primer dobre prakse.

Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri