Lokalne nevladne organizacije

 

Od leta 2008 ob izvajanju programa Regionalno stičišče NVO Podravja razvijamo podporno okolje za nevladne organizacije Podravja. Ob vzpostavitvi sodelovanja s ključnimi razvojnimi akterji v Podravju smo uspeli ustvariti idealne pogoje za razvoj nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V programe izobraževanja, svetovanja in informiranja smo vključili že več kot 400 nevladnih organizacij. Za uveljavljanje njihovih interesov sodelujemo v Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Komisiji za razvoj NVO v Mestni občini Maribor (županovo posvetovalno telo) ter v Razvojnem svetu (podravske) regije.

Nevladne organizacije spodbujamo k učinkovitemu sodelovanju pri oblikovanju javnih politik in pripravi strateških razvojnih dokumentov na lokalni in regionalni ravni, prav tako pa spodbujamo vključevanje javnosti v procese odločanja v lokalnih skupnostih. Pri tem krepimo medsektorsko sodelovanje za reševanje problemov v lokalnih okoljih.

Z organizacijo javnih dogodkov, zagovorniških kampanj in informiranjem promoviramo in utrjujemo pomen NVO.

Zavedamo se pomena strokovne usposobljenosti zaposlenih, zato se vseskozi izobražujemo na področju vodenja in upravljanja, prava, zagovorništva, komuniciranja z javnostmi, s čimer krepimo organizacijo na področju organizacijskega in strokovnega razvoja.

Dobro usposobljene NVO učinkovito rešujejo probleme v okolju in zagotavljajo javno koristne storitve, saj so usposobljenje za prepoznavnaje potreb v skupnosti in odzivanje nanje. S programom NVO s potencialom zagotavljamo NVO organizacijski in strokovni razvoj, predvsem v obliki mentorstev in svetovanj.

NVO v Podravju

Nevladni sektor v Sloveniji in tudi Podravju je številčen, v njem deluje veliko število prostovoljcev, po kazalnikih razvoja pa še vedno precej zaostaja za razvitejšimi okolji. V Podravju je aktivnih 3.918 nevladnih organizacij, večinoma društev (3.493) (AJPES, 2018). Število NVO se je v zadnjih 4 letih povečalo za 290 novih organizacij. Prevladujejo športna društva, sledijo pa jim socialnovarstvene in kulturne dejavnosti. V NVO je zaposlenih 5.984 oseb in število zaposlenih raste, tudi po zaslugi financiranja zaposlitev v NVO, kar je ukrep Strategije razvoja prostovoljstva in NVO do leta 2023 za krepitev profesionalizacije NVO. Ker se država zaveda pomena NVO, ki pomembno prispevajo k vzpostavljanju in ohranjanju družbene povezanost, solidarnosti in blaginje, je bila izdelana in sprejeta vladna Strategija razvoja NVO in prostovoljstva (2018), ki predvideva vrsto ukrepov za razvoj NVO (med drugim sklad za NVO).

%

NVO nima nobenega zaposlenega

%

vseh prihodkov NVO predstavljajo javna sredstva

%

NVO deluje brez prihodka

%

BDP predstavljajo prihodki NVO

Velika večina NVO (okrog 92 %) še vedno nima nobenega zaposlenega, večina zaposlitev je v zavodih (5.563). V letu 2018 so podravske NVO ustvarile nekaj čez 454 milijonov evrov prihodkov, pri čemer jih je 17 % delovalo brez prihodkov. Javna sredstva predstavljajo manj kot 40 % vseh prihodkov slovenskega nevladnega sektorja. (v svetovnem povprečju znaša 32,2 %, v državah EU pa 58,0 %). V 2018 so skupni prihodki NVO v Sloveniji predstavljali 2,00 % slovenskega BDP. Kljub uspešnemu črpanju javnih sredstev in povečanju prihodkov iz lastne dejavnosti na trgu, kar gre predvsem na račun večjih in uspešnejših NVO, pa se na lokalni ravni veliko število NVO še vedno sooča s problemom zagotavljanja osnovnih pogojev za svoje delovanje; spopadajo se s pomankanjem primernih in cenovno dostopnih prostorov ter s pomanjkanjem tehnične opreme. Tudi znanje na področju vodenja, projektnega vodenja, upravljanja in komuniciranja z javnostmi še vedno ni na pričakovanem nivoju.

Ključen problem NVO sektorja v Podravju je še zmeraj njegova razpršenost, nepovezanost, nepripravljenost za združevanje NVO v močnejše organizacije, nizka stopnja organizacijske usposobljenosti v večjem delu NVO, premajhno vključevanje različnih deležnikov v partnerstva z namenom iskanja rešitev za identificirane potrebe okolja.  Velik problem, ki ga skušajo NVO s svojimi aktivnostmi rešiti pa je tudi ta, da odločevalci v procese oblikovanja javnih politik neradi vključejo javnost. Ti problemi, ki so identificirani tudi kot razvojni izzivi NVO sektorja v okviru Strategije, zahtevajo pozornost podpornega okolja v prihodnjih letih, da se vsaj pri NVO, ki izkazujejo razvojni potencial, stanje izboljša.

Strateški cilji razvoja NVO

Strateška usmeritev in cilji države na področju NVO predvidevajo utrditev sodelovanja nevladnih organizacij pri načrtovanju in pripravi politik ter predpisov, okrepitev prepoznavanja potenciala sodelovanja z nevladnimi organizacijami pri doseganju ciljev javnih politik in vzpostavitev ciljno usmerjenega javnega financiranja nevladnih organizacij z namenom povezovanja NVO in doseganja ciljev javnih politik.

Strateška usmeritev in cilji države na področju NVO predvidevajo krepitev povezovanja, učinkovitosti, inovativnosti in trajnostne naravnanosti nevladnih organizacij preko vzpostavitve ustreznega pravnega okvirja ter podpornega okolja in krepitev preglednosti delovanja nevladnih organizacij.

Z izvajanjem programa Regionalno stičišče NVO Podravja prispevamo k uresničevanju zastavljenih ciljev razvoja NVO.

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri