Kraj in datum: Maribor, 09.03.2023

Na podlagi 22., 23., 24. in 25. člena Statuta Zavoda PIP – Pravni in informacijski center Maribor z dne 06. 11. 2018 ter na podlagi 2. člena Pravilnika o postopku imenovanja in razrešitve direktorja zavoda z dne 12. 03. 2019; razpisna komisija Sveta zavoda za imenovanje direktorja, objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA (M/Ž) ZAVODA PIP – PRAVNI IN INFORMACIJSKI CENTER MARIBOR

  • Izdajatelj razpisa:

Zavod PIP – pravni in informacijski center Maribor, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavod PIP);

  • Predmet razpisa:

Kandidatura za direktorja Zavoda PIP za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja;

(3) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:

Kandidat mora imeti (1) stalno prebivališče in državljanstvo Republike Slovenije, (2) univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, (3) aktivno znanje enega tujega jezika, (4) izdelano mora imeti vizijo razvoja zavoda, (5) imeti mora vsaj eno leto delovnih izkušenj na delovnem mestu s podobnimi pooblastili in odgovornosti ter (6) imeti mora organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti; (7) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, (8) zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

  • Objava razpisa:

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda PIP in oglasni deski v prostorih Zavoda PIP;

(5) Vsebina pisne kandidature:

Pisna kandidatura obsega osebne podatke (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, drugi podatki), dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem; pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu, ki je opredeljen v 8. točki tega razpisa;

(6) Rok za prijavo:

Rok za prijavo na razpis je osem (8) dni po objavi;

(7) Naslov za pošiljanje kandidatur:

Kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Zavod PIP, Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor, s pripisom: ¨Ne odpiraj – RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA PIP¨;

(8) Prevzem razpisnega obrazca:

Kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob delavnikih v pisarni Zavoda PIP (med 10.00 in 14.00 uro) na naslovu Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor;

(9) Obvestilo o izidu razpisa:

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku osmih (8) dni po zaključku razpisa

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Obrazci:

                                                                                                Razpisna komisija za imenovanje

                                                                                                            direktorja zavoda

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri